תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר www.yogamind.co.il ("האתר") שפותח ע"י בעלת העסק  לימור מילוסלבסקי מספר ח"פ 024684920 (״העוסק״). אתר זה הוקם בעבורך ולהנאת השימוש בו ובמוצרי העסק על פי הכללים המפורטים להלן. 
תנאי שימוש ורכישה:
כללי: 
1.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל העסק עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. 
1.2 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
1.3 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, ליחידים ו/או רבים לפרטי או לתאגיד והשימוש בלשון זכר ו/או יחיד ו/או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד כאשר גם לשון נקבה, רבים, יחיד, תאגיד ו/או פרטי במשמע בהתאמה. 
1.4 חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 
אודות המכירות:
2.1 האתר מאפשר לך לרכוש שיעורי או ליין, קורסים, סדנאות, שיעורים מוקלטים ועוד, בדרך נוחה, מהירה וקלה. 
2.2 לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יש למסור פרטים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו . כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
2.3 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. בנוסף, יישלח אישור עסקה באמצעות דואר אלקטרוני. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל העוסק. 
שירות לקוחות 
3.1 שאלות לגבי השיעורים, הקורסים והסדנאות המוצגים באתר, ו/או נושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אתה מוזמן לפנות לשירלי כספי בעלת האתר והמורה לכל אותם שיעורים.
3.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות ללימור מילוסלבסקי בדואר אלקטרוני limor@yogamind.co.il ו\או בהודעה וואטסאפ למספר הטלפון של לימור 052-2353131 לימור תשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 
כשירות להשתמש באתר
4.1 כל גולש באתר רשאי לבצע רכישות באתר yogamind בכפוף למילוי התנאים הנדרשים המפורטים להלן: 
4.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
4.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף. 
4.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 
4.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה העסק, רשאי למנוע ממשתמש מלבצע הזמנה באתר ו/או מלרכוש מוצרים, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: 
4.6 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
4.7 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
4.8 המשתמש מסר בעת ההרשמה פרטים שגויים במתכוון.
4.9 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; 
4.10 בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש מהעסק לצד ג' ו/או לסחור בו. 
4.11 המשתמש נקט בשפה ו/או בטון שאינם תואמים את כללי העסק.
מדיניות פרטיות 
5.1 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לעסק במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של העסק. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לעסק לאגור מידע כאמור. 
5.2 העוסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, העוסק אינו יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנות העסק. 
5.3 העוסק יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, ביצוע פעולות קידום ממוקדות וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך. 
אחריות 
6.1 האחריות על טיבו של המוצר תהא על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. 
6.2 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את העוסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
6.3 השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (as is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העוסק בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. העוסק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, העוסק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, העוסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה. 
תנאים נוספים 
7.1 כל מידע ו/או תצוגה אשר מיובא מהאתר www.yogamind.co.il לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של העוסק ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן העוסק נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. 
7.2 רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
שונות 
8.1 מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 
8.2 נוסח התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י העוסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
מדיניות ביטולים
ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של תקלה טכנית שאינה ניתנת לפיתרון.